BLUES AND GREYS…2017 & 2018 dates

Blues and Greys – Dates for 2017 & 2018

Sat 29th April 2017                                                                           Sat 6th January 2018

Sat 27th May 2017                                                                           Sat 3rd Feb 2018

Sat 24th June 2017                                                                          Sat 3rd March 2018

Sat 29th July 2017                                                                            Sat 31st March 2018

Sat 19th August 2017                                                                       Sat 28th April 2018

Sat 16th September 2017                                                                Sat 26th May 2018

Sat 14th October 2017                                                                     Sat 23rd June 2018

Sat 11th November 2017                                                                 Sat 21st July 2018

Sat 9th December 2017                                                                   Sat 18th August 2018

                                                                                                         Sat 15th Sept 2018

                                                                                                         Sat 13th Oct 2018

                                                                                                         Sat 10th Nov 2018

                                                                                                         Sat 8th Dec 2018